Whistleblowing channel

(In Finnish below)

We want to promote an open, transparent operating culture, and as part of ensuring this, we have introduced a channel for reporting suspected abuse, hereinafter the “Whistleblowing channel”.

The introduction of the Whistleblowing channel is based on the so-called “EU Whistleblower Directive” (EU 2019/1937), which has been implemented in Finland by the Act on the protection of persons reporting violations of European Union and national law (1171/2022), hereinafter the “National Whistleblower Act”.

The Whistleblowing channel provides our customers, employees and other stakeholders a confidential channel for bringing under internal investigation a suspicion of possible violation of legislation referred to in the National Whistleblower Act.

You may report based on suspicion without actual evidence, as long as you do it in good faith. The general condition for whistleblower protection based on the National Whistleblower Act is that the whistleblower has, at the time of reporting, a justified reason to believe that the information about a violation is true and that such information falls within the scope of that law.

According to the National Whistleblower Act, the notification of a violation detected in the organization’s operations has to be made primarily to the internal reporting channel of the organization in question in order to obtain whistleblower protection, unless there is a separate regulation for reporting directly to the external reporting channel of the competent authority (https://oikeuskansleri.fi/en/how-to-make-a-report ). The regulation regarding protection defined in the National Whistleblower Act applies to the centralized external reporting channel of the Office of the Chancellor of Justice or to a whistleblower making a report to a competent authority in cases specified in more detail in the law.

The Whistleblowing channel is administered by an external service provider and operates detached from our own systems. Reports can be made easily and securely by following the instructions on the form. The report can be made anonymously. All reports are handled confidentially.

Please note that the Whistleblowing channel is not intended for customer feedback or development requests related to HR matters. In these matters, please contact either the appropriate responsible persons or use the following channel for customer feedback: sales@blackdonuts.com

The Whistleblowing channel we use can be found at https://www.firstwhistle.fi/blackdonuts and is available in Finnish and English.

In Finnish

Whistleblowing-kanava

Haluamme edistää avointa, läpinäkyvää toimintakulttuuria ja tämän varmistamisen osana olemme ottaneet käyttöön väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan, jäljempänä ns. Whistleblowing-kanava.

Whistleblowing-kanavan käyttöönotto perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston ns. ilmoittajansuojadirektiiviin (EU 2019/1937), joka on pantu Suomessa täytäntöön lailla Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (1171/2022), jäljempänä ns. kansallinen ilmoittajansuojalaki.

Whistleblowing-kanava tarjoaa asiakkaillemme, työntekijöillemme ja muille sidosryhmillemme luottamuksellisen kanavan saattaa sisäisen tutkinnan kohteeksi epäilyksen mahdollisesta kansallisessa ilmoittajansuojalaissa tarkoitetusta väärinkäytöksestä ja lainsäädännön rikkomisesta.

Ilmoituksen voi tehdä jo epäilyksen perusteella ilman varsinaisia todisteita, kunhan sen tekee vilpittömässä mielessä. Kansalliseen ilmoittajansuojalakiin perustuvan ilmoittajan suojelun yleisenä edellytyksenä on, että ilmoittajalla on ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa ja että tällainen tieto kuuluu kyseisen lain soveltamisalaan.

Kansallisen ilmoittajansuojalain mukaan ilmoittajan suojelun edellytyksenä on, että ilmoitus organisaation toiminnassa havaitusta rikkomisesta tehdään ensisijaisesti kyseisen organisaation sisäiseen ilmoituskanavaan, jollei ilmoittamisesta suoraan toimivaltaisen viranomaisen ilmoituskanavaan ole erikseen säädetty (https://oikeuskansleri.fi/miten-ilmoitus-tehdaan /  https://turvaviesti.gov.fi/ilmoituskanava-rapporteringskanal). Oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan tai toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoituksen tekevään ilmoittajaan sovelletaan kansallisessa ilmoittajansuojalaissa säädettyjä suojelua koskevia säännöksiä laissa tarkemmin määritellyissä tapauksissa.
Whistleblowing-kanava on ulkoisen palveluntuottajan toteuttama järjestelmä, joka toimii irrallaan omista järjestelmistämme. Ilmoituksen voi tehdä helposti ja tietoturvallisesti lomakkeen ohjeita noudattaen. Whistleblowing-kanava on toteutettu siten, että ilmoittajaa ei voida tunnistaa, mikäli tämä haluaa tehdä ilmoituksen nimettömänä. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

Pyydämme huomaamaan, ettei Whistleblowing-kanava ole tarkoitettu asiakaspalautteille tai -kyselyille eikä henkilöstöasioiden kehitysehdotuksille. Näissä asioissa pyydämme olemaan yhteydessä joko osoitettuihin vastuuhenkilöihin tai myynnin/asiakaspalautteen osalta:  sales@blackdonuts.com

Käyttämämme Whistleblowing-kanava löytyy osoitteesta https://www.firstwhistle.fi/blackdonuts ja se on käytettävissä suomeksi ja englanniksi.